Leveringsvoorwaarden

Alle motorfietsen worden verkocht op basis van BTW in de Marge.

Algemene leveringsvoorwaarden:
Hierna te noemen: gebruiker.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker:
de gebruiker van de algemene voorwaarden
De consument :
een wederpartij die een natuurlijk persoon is of een natuurlijk persoon is en handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of handelt in naam van een bedrijf.
Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en de consument.
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, een natuurlijk persoon, die eventueel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of handelt in de naam van een bedrijf. Artikel 2 Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 2 dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW volgens de margeregeling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes gehouden worden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding ( op ondergeschikte punten ) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod. Artikel 5 Levering De consument heeft het recht en de mogelijkheid om de goederen vooraf te bezichtigen, te onderzoeken of te doen onderzoeken en zich te overtuigen van de hoedanigheid. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af winkel/magazijn van gebruiker. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd.De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging na volledige betaling van de overeengekomen prijs, inclusief eventuele overeengekomen vrachtkosten en alle andere kosten met betrekking tot levering. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien de gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd (exclusief transit tijd ) zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 6 weken overschrijden tenzij er sprake is van overmacht,. Deze termijn is gerekend vanaf het verlaten van de zaken van de winkel/magazijn.Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 6 Garantie Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de totstandkoming van de koopovereenkomst. Alle goederen worden verkocht inclusief hun gebreken en tekortkomingen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Alle goederen worden verkocht, al dan niet met bijbehorende documenten zoals kentekenbewijzen, keuringsrapporten, dateringcertificaten enz. Indien er documenten of andere schriftelijke zaken bij het goed geleverd worden, kunnen aan deze documenten of schriftelijke zaken geen rechten ontleend worden met betrekking tot rechtsgeldigheid, correctheid, originaliteit enz. Alle goederen worden verkocht als verzamelobject en als materiŽle getuigen van de menselijke activiteit, die kunnen dienen voor studie van voorbije generaties en industriŽle ontwikkelingen en dienen niet , anders dan op eigen risico, overeenkomstig het oorspronkelijke doel gebruikt te worden. Indien de geleverde goederen niet overeenstemmen met hetgeen was overeengekomen dan is gebruiker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vervolgschade. Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet geschikt zijn, dan kan gebruiker hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd. Artikel 7 Monsters en modellen Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 9 Onderzoek De koper heeft het recht en de mogelijkheid om de goederen vooraf te bezichtigen, te onderzoeken en zich te overtuigen van de hoedanigheid. Beschrijvingen van de goederen, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch dienen door de koper vooraf te worden gecontroleerd op juistheid, daar aan deze beschrijvingen geen rechten ontleend kunnen worden. Artikel 10 Risico-overgang Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument of gebruiker aan te wijzen derden worden gebracht. Artikel 11 Prijsverhoging Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij - de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet, of - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Artikel 12 Betaling 1. Levering geschiedt na volledige betaling van de overeengekomen prijs, inclusief eventuele vrachtkosten en alle andere kosten met betrekking tot levering. Tenzij anders vermeld, worden de goederen geleverd volgens de margeregeling. Artikel 13 Opschorting en ontbinding Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 14 Incassokosten Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van Euro 250,00. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke,- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. Artikel 15 Vrijwaringen De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering worden gebruikt. Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 17 Aansprakelijkheid Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ďGarantiesĒ is geregeld. De gebruiker is niet aansprakelijk indien schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. Alle goederen worden verkocht als verzamelobjecten en als materiŽle getuigen van de menselijke activiteit, die kunnen dienen voor de studie van voorbije generaties en industriŽle ontwikkelingen. Ze dienen niet, anders dan op eigen risico, overeenkomstig het oorspronkelijke doel gebruikt te worden. Artikel 18 Overmacht Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 19 Geschillen De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 20 Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Delft.. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarde, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.